Doanh nghiệp mới thành lập có phải lập báo cáo tài chính hay không?

Các doanh nghiệp thông thường không có vốn đầu tư nhà nước sẽ nộp báo cáo tài chính thường niên vào đầu năm, hạn chót là 30/3 hằng năm. Một câu hỏi được đặt ra doanh nghiệp mới thành lập có cần nộp báo cáo tài chính hay không? Câu trả lời là sẽ tùy thuộc vào thời điểm thành lập của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập trước 1/10

Căn cứ vào Luật Kế toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

Nếu kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng nhỏ hơn 90 ngày thì được phép cộng với 1 kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc năm trước đó và được gộp thành chung 1 kỳ kế toán.

Trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trước 1/10, tức là còn ít nhất 90 ngày thì mới kết thúc kỳ kế toán trong năm hiện tại, vì thế doanh nghiệp không được phép gộp báo cáo tài chính với năm sau.

Doanh nghiệp thành lập sau 1/10

Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau 1/10, tức là còn nhiều nhất 90 ngày mới kết thúc kỳ kế toán trong năm hiện tại (thời gian hợp lệ để gộp báo cáo tài chính theo quy định), vì thế doanh nghiệp được phép gộp báo cáo tài chính với năm sau đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *