100% hồ sơ, thủ tục hành chính về Thuế được xử lý hoàn toàn trực tuyến

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính đã đề ra các nhiệm vụ sau:

– Hoàn thiện các văn bản quy định:

+ Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

– Rà soát TTHC được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến; Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

+ Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

++ Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình để đảm bảo 100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

++ Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

++ Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai. Thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Thông tư 01/2023/TT-VPCP .

+ Hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa Bộ Tài chính.

+ Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Tổng cục Thuế, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công.

++ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan xây dựng và áp dụng công nghệ bóc tách dữ liệu, trường thông tin cần số hóa, lưu trữ.

++ Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức liên quan để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

+ Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức.

+ 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế được theo dõi trạng thái xử lý trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

+ Khảo sát ý kiến của người nộp thuế đánh giá về chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế.

Quyết định 1308/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *