Khoản Hỗ Trợ Cho NLĐ Khi Nghỉ Việc Có Phải Khấu Trừ Thuế TNCN

 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp chịu và không chịu thuế TNCN

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản phụ cấp, trợ cấp thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

– Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

– Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

– Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

– Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

– Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

– Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Khoản hỗ trợ cho NLĐ khi nghỉ việc có phải khấu trừ thuế TNCN?

Căn cứ quy định nêu trên thì các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội không phải chịu thuế TNCN.

Do đó, khi công ty chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì các khoản chi cho người lao động như trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp khoản chi vượt cao hơn quy định thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Khi đó, công ty có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với phần chi cao hơn cho người lao động.

Quy đinh cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế TNCN theo quy định phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ thế TNCN. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể như sau:

– Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

– Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *