Kê Khai Hóa Đơn Thay Thế Khác Kỳ Theo Thông Tư 78/2021/TT-BTC Như Thế Nào? Hướng Dẫn Thực Hiện Kê Khai Hóa Đơn Thay Thế Khác Kỳ?

Kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ với hóa đơn gốc theo Thông tư 78/2021/TT-BTC như thế nào. Đây là câu hỏi của không ít kế toán doanh nghiệp, hãy cùng theo dõi bài viết sau để có câu trả lời.

Hướng dẫn thực hiện kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC như thế nào?

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi hóa đơn điện tử sai sót các chỉ tiêu quan trọng thì người nộp thuế được lựa chọn 01 trong 02 hình thức xử lý là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế hóa đơn có sai sót.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thời điểm phát sinh thuế giá trị gia tăng là thời điểm lập hóa đơn, cụ thể:

  • Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 Khoản 4 điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định:

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Theo đó, hóa đơn thay thế/điều chỉnh và hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh phát sinh tại 02 kỳ kê khai thuế khác nhau (khác tháng/quý kê khai) thì doanh nghiệp phải kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh trên tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ

Khi phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh, doanh nghiệp cần xác định ảnh hưởng của việc lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh đối với nghĩa vụ thuế của kỳ gốc để thực hiện kê khai:

Sai sót

Chỉ tiêu tờ khai

Thủ tục

Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ Sai chỉ tiêu [23]: Giá trị hàng hóa mua vào

[29], [30], [32], [32a]: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất GTGT 0%; Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất GTGT 5%; Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất GTGT 10%; Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế

Chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung

Nếu ảnh hưởng của khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp/giảm số thuế đã được hoàn của kỳ gốc Sai sot làm tăng/giảm chỉ tiêu [40] “KHBS” Lập Tờ khai bổ sung, Bản giải trình trên tờ khai của kỳ có sai sót:

– Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào trên chỉ tiêu [23], [24], [25] về số đúng kèm KHBS

– Điều chỉnh chỉ tiêu [29], [30], [31], [32], [33] về số đúng kèm KHBS

Phải nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp

(Nếu chỉ tiêu [40] “KHBS” <0: Theo dõi bù trừ với thuế phải nộp kỳ sau)

Nếu khai bổ sung chỉ làm tăng/giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ gốc Sai sót chỉ làm tăng/giảm chỉ tiêu [43] Lập Tờ khai bổ sung, Bản giải trình trên Tờ khai của kỳ có sai sót:

– Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào trên chỉ tiêu [23], [24], [25] về số đúng kèm KHBS

– Điều chỉnh chỉ tiêu [29], [30], [31], [32], [33] về số đúng kèm KHBS

Còn trên tờ khai của kỳ phát hiện:

– Nếu chỉ tiêu [43] “KHBS”  <0: Kê khai chênh lệch giảm vào chỉ tiêu [37] của kỳ phát hiện

– Nếu chỉ tiêu [43] “KHBS”  >0: Kê khai chênh lệch tăng vào chỉ tiêu [37] của kỳ phát hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *