Chính phủ thống nhất các chính sách khi sửa Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TTĐB

 

Chính phủ thống nhất 05 chính sách khi sửa Luật Thuế GTGT

Về Đề nghị xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với 05 nhóm chính sách, gồm:

– Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

– Hoàn thiện các quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng.

– Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng, nghiên cứu thu hẹp nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 5%.

– Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

– Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2023 để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Chính phủ thống nhất 07 chính sách khi sửa Luật Thuế TTĐB

Đối với Đề nghị xây dựng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với 07 nhóm chính sách, gồm:

– Hoàn thiện các quy định về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hoàn thiện quy định về căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hoàn thiện quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hoàn thiện quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, nghiên cứu điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, thuốc lá.

– Hoàn thiện quy định về hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hoàn thiện quy định về điều khoản thi hành.

Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2023 để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *